Usługi
Wiercenia kierunkowe HDD zwane potocznie horyzontalnymi przewiertami sterowanymi są jedną z najbardziej zaawansowanych metod układania podziemnych instalacji. Cechą wyróżniającą HDD jest minimalny wpływ na środowisko oraz szybki postęp prowadzonych prac wiertniczych. Metoda jest stosowana wszędzie tam, gdzie tradycyjne instalacje w wykopach są niemożliwe albo niepraktyczne. Prace można prowadzić w bardzo szerokim zakresie warunków geotechnicznych, w bliskiej obecności innych podziemnych instalacji. Rurociągi mogą być wykonane z bardzo różnych materiałów, począwszy od stali, poprzez tworzywa sztuczne, takie jak polietylen (PE) czy PVC, aż na żeliwie sferoidalnym, kończąc. Najczęściej stosowane są jednak rury z HD-PE, które są najprostsze w zastosowaniu.

Stosowanie HDD pozwala przekraczać rzeki, ruchliwe szlaki komunikacyjne, silnie zurbanizowane tereny, brzegi morskie, obszary chronione lub takie, do których dostęp jest utrudniony.


Sam proces wiercenia dzieli sie na trzy fazy. Przewiert pilotażowy, rozwiercanie otworu oraz przeciąganie rury.  Zadaniem pierwszego etapu jestprzewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej zaprojektowaną osią przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą.
Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje - pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze.
Po wykonaniu otworu pilotażowego, zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy 20-100% większej od średnicy rury.
Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór.